بسم الله الرحمن الرحیم
📌 به نام خداوند بخشنده مهربان

✅ پیامبر اکرم:
کاری که به نام خدا شروع نشود‌، بی‌نتیجه خواهد بود.
«کل أمر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر

بود ذکر هر لحظه و هر زمان
بنام خداوند بخشنده ی مهربان
ببر نام یکتا خداوند را
که هم جان تازه گردانی و هم توان
به اذن خدای جهان آفرین
خداوندگار سماء و زمین
ببر دست بر کار و آسوده باش
بود شیوه ی کامیابان چنین

✅ امام محمد باقر علیه السلام فرمود:
همیشه پیامبر ذکر شریف "بسم الله الرحمن الرحیم" را با صدای بلند قرائت می فرمود.
کان رسول الله (صلی الله علیه و آله)
یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و یرفع صوته بها.